Në vijim të punës për implementimin e projektit “International Engineering Competence Centres to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)” me partner kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, në datën 11 Janar u zhvillua takim i disa anëtarëve të grupit të punës së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë me drejtuesen e projektit Znj. Petra Föttinger. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i ecurisë së punës për implementimin e paketës së punës Nr. 11, Përhapja dhe Ndërtimi i Komunitetit (Dissemination & Community Building), në të cilën UV është drejtues. Gjatë takimit u diskutua ecuria për miratimin e dy dokumentave kryesore të cilat UV ka përgatitur për këtë paketë pune (Dissemination Pland dhe Impact Plan). Paralelisht, u diskutua miratimi i logos së projektit me qëllim përdorimin e saj në të gjitha dokumentat të cilat do të prodhohen në vazhdim. Së fundmi, u diskutuan dhe çështje të tjera të cilat përfshinin paketat e tjera të punës me qëllim vijushmërinë e projektit.


In the context of the implementation of the project entitled „International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austria, on On January 11th, an online meeting of several members of the working group of the University of Vlora „Ismail Qemali“ took place with the project coordinator, Mrs. Petra Föttinger. The main aim of the meeting was to discuss the work progress for the implementation of the work package No. 11, Dissemination & Community Building in which UV is leader. During the meeting was discussed the progress for the approval of the two main documents that UV has prepared for this work package (Dissemination Plan and Impact Plan). At the same time, the approval of the project logo was discussed in order to use it in all the documents that will be produced in the future. Moreover, other issues were discussed which included other work packages with the aim of project continuity.