In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (project number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneum (FHJ) – Graz, Austria, on 23rd May, 2024, the 4th Management Board Meeting took place. The meeting was held on-line and twenty people in total participated from the partners. Following issues were discussed:
• Equipment purchase
• Responsibility of WP Leaders, documentation and tracking of activities;
• Upcoming interim report
• The next training activities
• Dissemination activities
• Other Issues raised by the partners.


Në kuadër të implementimit të projektit me titull „International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 17 Prill 2024, u mbajt takimi i 3-të i Bordit Drejtues. Takimi u mbajt on-line dhe morën pjesë gjithsej trembëdhjetë persona nga Universitetet partnere. U diskutuan çështjet e mëposhtme:
• Blerja e pajisjeve;
• Përgjegjësia e drejtuesve të WP, dokumentacioni dhe gjurmimi i aktiviteteve;
• Raporti i ardhshëm i ndërmjetëm;
• Aktivitetet e ardhshme trajnuese;
• Aktivitetet e shpërndarjes;
• Çështje të tjera të ngritura nga partnerët.