In the context of the implementation of the project entitled „International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneum (FHJ) – Graz Austria, on June 18, 2024, the 2nd Partnership Meeting, took place. The meeting was held in Tirana and twenty-two persons in total participated (eighteen on-site and four on-line), from all partner members. During the meeting the following issues were discussed:

  • The deliverables, the milestones and the tasks done and the upcoming activities
  • Preparation of the interim report, due date: 15.10.2024
  • The final equipment selection which needs to be sent for approval
  • The dissemination activities of all partners and upcoming ones
  • plattform to exchange project material

At the end of the meeting, the partners agreed to continue the work for the best implementation of the project in order to complete all the settled goals.

Në kuadër të zbatimit të projektit të titulluar „International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 18 qershor 2024, u zhvillua Takimi i 2-të i Partneritetit. Takimi u zhvillua në Tiranë dhe morën pjesë gjithsej njëzet e dy persona (njëzet në terren dhe dy on-line), nga të gjithë anëtarët partnerë. Gjatë takimit u diskutua për:

  • Rezultatet, pikat kryesore dhe detyrat e deritanishme;
  • Përgatitja e raportit të ndërmjetëm;
  • Lista përfundimtare e pajisjeve;
  • Aktivitetet diseminuese;
  • Ceshtje te tjera;

Në fund të takimit, partnerët ranë dakord që të vazhdojnë punën për zbatimin sa më të mirë të projektit në mënyrë që të përmbushen të gjitha objektivat e vendosura