In the context of the implementation of the project entitled “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (project number: 101081873)” with the main partner University of Applied Sciences FH Joanneum (FHJ) – Graz, Austria, on 10th July 2024, the 5th Management Board Meeting took place. The meeting was held on-line and ten people in total participated from the partners. Following issues were discussed:

 • Equipment purchase and depreciation cost;
 • Report on deliverable 6.1;
 • Dissemination report;
 • The next training activities;
 • Dissemination activities;
 • Other Issues raised by the partners.

 

 

Në kuadër të implementimit të projektit me titull „International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC (Proposal number: 101081873)“ me partnerin kryesor Universitetin e Shkencave të Aplikuara FH Joanneuam (FHJ) – Graz Austri, më 11 Korrik 2024, u mbajt takimi i 5-të i Bordit Drejtues. Takimi u mbajt on-line dhe morën pjesë gjithsej dhjetë persona nga Universitetet partnere. U diskutuan çështjet e mëposhtme:

 • Blerja e pajisjeve dhe periudha e amortizimit;
 • Raporti për dorëzimin e detyrës 6.1;
 • Raporti i diseminimit;
 • Aktivitetet e ardhshme trajnuese;
 • Aktivitetet e shpërndarjes;
 • Çështje të tjera të ngritura nga partnerët.